കലണ്ടർ

താളുകൾ മറിയുന്തോറും നഷ്ടബോധവും

അക്കങ്ങളാൽ ആവർത്തനവുമാണ് ഒപ്പം,

ഓര്മപെടുത്തലുകളും.ജയപരാജയങ്ങളുടെ,

കടപ്പാടിന്റെ,ചരിത്രത്തിന്റെ, എവിടെയൊക്കെയോ നമ്മെത്തന്നെയും

Advertisements

2 thoughts on “കലണ്ടർ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s