കവിത അഗ്നിക്കിരയാകുമ്പോള്

കത്തിയമരുന്നത് കടലാസു കഷ്ണങ്ങളല്ല,

എത്രയോ ദിനരാത്രങ്ങളിന്റെ സൃഷ്ടി ദാഹമാണ്

.വെട്ടിയും തിരുത്തിയും ഞാന് അറിഞ്ഞ എന്നെതന്നെയും.

ചാരമാകുന്നത് അക്ഷരക്കൂട്ടുകള് അല്ല

,അർത്ഥമറിയാതെ എന്നിലൊളിച്ച കവിയുടെ നിഴലാണ്.ഒടുങ്ങുന്നതെന്തിനെന്നറിയില്ല, എങ്കിലും

തുടരുകയാണ് ആ വരികള്

പുകമറയ്ക്കുള്ളില്

Advertisements

2 thoughts on “കവിത അഗ്നിക്കിരയാകുമ്പോള്

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s